Akt.1 

 

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Gielniów na rok 2016

 

 

GKB.6149.1.2016                                                                                                           Gielniów, 21.01.2016r.

 

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2016 roku", Wójt Gminy Gielniów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) do udziału w konsultacjach.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Gielniów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z projektem programu można zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy Gielniów, Pl. Wolności 75, 26 – 434 Gielniów w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XII/42/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy  Gielniów, Pl. Wolności 75, 26- 434 Gielniów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:gmina@gielniow.radom.pl

Miejsce konsultacji:

Urząd Gminy Gielniów , Pl. Wolności 75; 26- 434 Gielniów pok. Nr 10

Osobą odpowiedzialną za  przeprowadzenie konsultacji jest  Inspektor Pan Adam Gubiec; tel. 48 672 00 11 wew.110.

 

 

 

 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2016 roku

 

 

WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Gielniów uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów
w 2016 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)         Schronisku należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1539)

2)         Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2016 roku.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Gielniów przy pomocy pracowników Urzędu Gminy.

2. Realizatorami Programu są:

1)         na poziomie Gminy Gielniów – Wójt Gminy Gielniów

2)         schronisko na podstawie umowy zawartej z Gminą Gielniów

3)         organizacje pozarządowe oraz zarządcy kół łowieckich, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Gielniów.

 

 

Rozdział 2

CEL PROGRAMU

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3

REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gielniów realizują:

1)         Wójt Gminy poprzez wskazanie:

a)  gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

b) wskazanie schroniska wybranego jako najkorzystniejszą ofertę świadczenia usługi opieki nad przekazywanymi przez Gminę zwierzętami bezdomnymi, zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt, z którym zawarto umowę w ramach wydzielonych na ten cel środków budżetowych. Schronisko realizuje zadania poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez  uprawnione podmioty. Pracownik Urzędu Gminy przekazuje zwierzęta z prowadzonego punktu krótkotrwałego przechowywania  do schroniska, w przypadku stwierdzenia niemożności odszukania właścicieli zwierząt  lub przekazania do adopcji.

3)         Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1)         Wójt Gminy poprzez:

a)         ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące;

b)         zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolnożyjących

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących

d) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom

e) wypuszczanie wyleczonych kotów w miejscach, w których zostały znalezione.

2)         organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gielniów realizują:

1)         Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;

2)         Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z tym organem.

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:

1)         Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2)         organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Gielniów;

3)         Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1)         Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniskiem oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gielniów

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1)         Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2)         Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii.

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

w 2016 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Waldemara Owczarskiego, które znajduje się w miejscowości Karczówka 19 , 26 - 411 Rusinów.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

 udziałem zwierząt realizują:

1)         Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;

2)         Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Gielniów.

Rozdział 4

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Wójt Gminy Gielniów w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Gielniów (tj. jednostkami oświatowymi) oraz  organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Gielniów w kwocie 12 000 zł.  

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

Załączniki

psy 2016 zał.docx

Data: 2016-01-21 14:28:35 Rozmiar: 20.13k Format: .docx Pobierz

Formularz konsultacji projektu uchwały PSY.doc

Data: 2016-01-21 14:28:35 Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 539
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sobczyk
Czas wytworzenia: 2012-07-09 11:39:55
Czas publikacji: 2016-01-21 14:31:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak