Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów 

 

 

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Gielniów

 

 

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Gielniów
Numer ogłoszenia: 117242 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016

 

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 118254-2016 data zamieszczenia: 11.05.2016

 

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

 

zamówienia publicznego

   
 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gielniów , pl. Wolności 75, 26-434 Gielniów, woj. mazowieckie, tel. 048 6720166, faks 048 6720004.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gielniow.radom.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Gielniów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych powstałych i zebranych od wszystkich właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Gielniów. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno być wykonywane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania...

 

II.1.5)

 

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.50.00.00-2.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000,00zł (słownie ; czternaście tysięcy złotych

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy objętej postępowaniem w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych odpadów komunalnych, c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej 200.000 Mg. Dowodem potwierdzającym mogą być między innymi kopie kart przekazania odpadów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj.: a) samochód specjalny przystosowany do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1100 l. - co najmniej 1 szt., b) samochód przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. - co najmniej 1 szt., c) samochód do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej - co najmniej 1 szt. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3.2)

 

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1.Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2.Zezwolenia właściwego Starosty na transport odpadów. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia na transport dopuszcza się współpracę z innym podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie na transport odpadów. 3.Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4.Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin płatności - 10

 

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający wyczerpując deklarację zawartą w art. 144 ust PZP informuje o dopuszczeniu do zmiany treści umowy z wykonawcą w przypadku wystąpienia następujących przyczyn: 1) Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one niezależne od stron. 2) Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku: zmiany terminu wykonywania umowy, częstotliwości wykonywania usług i sposobu wykonania umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy lub terminu o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.uggielniow.nv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gielniów , Plac Wolności 75, pok. nr 9.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gielniów, Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów, pokój nr 2 ( sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszono:

 

 • na stronach portalu internetowego BZP Nr  117242-2016.z dnia.11.05.2016r oraz Nr 118284-2016 z dnia 11.05.2016

 

 • w miejscu ogólnie dostępnym- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gielniów

 • na stronie internetowej- http://bip.uggielniow.nv.pl

   

                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ inż. Władysław Czarnecki

   

   

   

   

 

 

Załączniki

zmiana ogłosz odbieranie odpadów 2016.docx

Data: 2016-05-11 14:39:09 Rozmiar: 16.96k Format: .docx Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu odbieranie i zagospodarowywanie odpadów kom z nier 2016r po zmianie.docx

Data: 2016-05-11 14:39:09 Rozmiar: 25.05k Format: .docx Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu odbieranie odpadów 2016.docx

Data: 2016-05-11 14:39:09 Rozmiar: 24.47k Format: .docx Pobierz

Specyfikacja śmieci Gielniów 2016.docx

Data: 2016-05-11 15:15:26 Rozmiar: 196.74k Format: .docx Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu odbieranie i zagospodarowywanie odpadów kom po II zmianie.docx

Data: 2016-05-17 12:51:17 Rozmiar: 24.44k Format: .docx Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II odbieranie i zagospodarowywanie odpadów.docx

Data: 2016-05-17 12:51:17 Rozmiar: 16.95k Format: .docx Pobierz

Modyfikacja SIWZ odpady.docx

Data: 2016-05-17 12:51:17 Rozmiar: 16.74k Format: .docx Pobierz

Odpowiedz na pytania i modyfikacja SIWZ - odbieranie i zagospodarowywanie odpadów.docx

Data: 2016-05-18 14:37:26 Rozmiar: 19.09k Format: .docx Pobierz

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty odpady.docx

Data: 2016-05-27 14:19:40 Rozmiar: 18.05k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zawarciu umowy odpady 2016.docx

Data: 2016-06-07 11:41:39 Rozmiar: 18.04k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmianie umowy odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.docx

Data: 2018-01-29 13:51:10 Rozmiar: 19.64k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 623
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Krajewska Lucyna
Czas wytworzenia: 2016-05-11 14:39:09
Czas publikacji: 2018-01-29 13:51:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak