Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości  

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych , połozonych w obrebie ewidencyjnym Gielniów  Gmina Gielniów

 

Gielniów, dnia 12.07.2016r.

 

Załącznik Nr 2   

Do Zarządzenia  Nr 34/2016r.

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 12.07.2016r.

 

 

 

O G  Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

W Ó J T  G M I N Y   G I E L N I Ó W

Ogłasza  I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ,  położonych w obrębie ewidencyjnym Gielniów  gm. Gielniów, oznaczonych numerami działek : 2569 o pow. 0,0984 ha ,KW – 00011934/9,  1306 o pow. 0,2215 ha, KW – 00003266/6, 1551 o pow. 0,0939 ha , KW -00003274/5, 2748 o pow. 0.0484 ha , KW – 00035700/4 będących  własnością Gminy Gielniów, położonych w miejscowości Gielniów.

 

Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Gielniów nieruchomości  zlokalizowane są: oznaczone  nr dz. 2569  w   strefie terenów rolnych przeznaczonych do zainwestowania , oznaczone nr dz. 1306 ,1551 i 2748  w strefie terenów rolnych i leśnych.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są przedmiotem zobowiązań i są wolne od obciążeń hipotecznych , nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi :

 Działka Nr  2569      -   1 200,00  zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

 Działka Nr  1306       -  2 900,00  zł ( słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)

 Działka Nr  1551       -  1 000,00  zł ( słownie : jeden tysiąc złotych)

 Działka Nr   2748      -     510,00  zł ( pięćset dziesięć złotych)

 

Na dzień ogłoszenia przetargu na podstawie art.43 ust 1 pkt.9,  ustawy z dnia 11marca 2004r o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2016r  , poz. 710) niniejsza sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Osoba , która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny przed podpisaniem umowy notarialnej.

 

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym opłatę notarialną , ponosi nabywca .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w  wysokości :

 Działka Nr  2569      -   1 20,00  zł ( słownie: sto dwadzieścia złotych)

 Działka Nr  1306       -  2 90,00  zł ( słownie:  dwieście dziewięćdziesiąt złotych)

 Działka Nr  1551       -  1 00,00  zł ( słownie : sto złotych)

 Działka Nr   2748      -     50,00  zł ( pięćdziesiąt  złotych)

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 12.08.2016r na rachunek bankowy Gminy Gielniów Nr 43914510663000151520000002 BS Przysucha F/ Gielniów  z dopiskiem „ Wadium do przetargu Nr działki …”  ( wpisać nr działki której dotyczy wadium). Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto ( liczy się termin faktycznego wpływu  w/w kwoty na konto Gminy Gielniów)

Wadium zwraca się nie później  niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia  przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu ( osoby prawne),właściwe pełnomocnictwa, osoby fizyczne lub osoby prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim  i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie  współmałżonka  iż wyraża zgodę  na nabycie nieruchomości  do majątku wspólnego będącej przedmiotem przetargu na warunkach i po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. 

 

 Przed  przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu- regulaminem i je akceptują.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.2016r o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gielniów , Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy  muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przez niego przetargu a nie uzyskania zezwolenia  MSW. Od 1 maja 2004r cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego(tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) mogą nabywać nieruchomości bez zezwolenia MSW w  wypadkach określonych ustawą z dnia 20 lutego 2004r o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 49 poz. 466 z 2004r)

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Gielniów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gielniów , Plac Wolności 75  pok. Nr 9 ( I piętro)- tel. (048) 6720166 lub 6720011 wew.110

 

 

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                          /-/ inż. Władysław  Czarnecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 regul do przet 2016.docx

Data: 2016-07-12 12:39:15 Rozmiar: 24.59k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o przetargu zał nr 2 do zarz 2016r.docx

Data: 2016-07-12 12:54:39 Rozmiar: 17.8k Format: .docx Pobierz

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci 2016.docx

Data: 2016-08-30 12:26:27 Rozmiar: 17.85k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 228
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2016-07-12 12:28:25
Czas publikacji: 2016-08-30 12:26:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak