zapytanie ofertowe - przebudowa drogi gminnej Nr 330217W dojazdowej do gruntów rolnych Bród- Góżdź  

 

Zapytanie Ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 330217W dojazdowej do gruntów rolnych Bród- Góżdź

 

Gielniów dnia  8 sierpnia 2016 roku

Znak sprawy: GKB.271.1.2.2016

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 

,,Przebudowa drogi gminnej nr  330217W dojazdowej do gruntów rolnych Bród- Góźdź”

 

(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

§ 1

Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiający:

Gmina Gielniów

Adres:

Plac Wolności 75

26 – 434 Gielniów; woj. mazowieckie

REGON: 670223630

NIP: 6010073788

tel. (48) 67200 11 fax. (48) 67200 04

e-mail: gmina@gielniow.radom.pl

 

§ 2

Tryb udzielenia zamówienia.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

§ 3

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

CPV - 45233120-6 – roboty w  zakresie budowy dróg

2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje  szczegółowo przedmiar robót

 

2.1. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Opisu Przedmiotu i Warunków Zamówienia (OPiWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej specyfikacją techniczną.

Uwaga: Jeżeli w OPiWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy)

2.2.W ramach robót stanowiących przedmiot zamówienia należy wykonać również:

- wszelkie roboty - prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w przedmiarze, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej;

 

 

§ 4

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – 23.09.2016r.

 

 

§ 5

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. 1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie

 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do OPiWZ wzór.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

 

1.3. Dysponowania potencjałem technicznym;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do OPIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

 

§6

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik do OPiWZ,

§7

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.

2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania, wyjaśnienia, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone w formie pisemnej.

 

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Adam Gubiec – inspektor Urzędu Gminy Gielniów

pok. nr 9 ( UG Gielniów; ul. Plac Wolności 75); tel. (48) 672 00 11

e-mail: gmina@gielniow.radom.pl

§ 8

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 9

Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

§ 10

 

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w OPiWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu.

4. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

 

5. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

 

6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

 

7. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

8. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będzie  prowadzona usługa.

 

9. Ofertę należy umieścić w kopercie  opatrzonej pieczęcią i zaadresowanej na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Gielniów; 26-434 Gielniów (sekretariat) z  dopiskiem

,,Przebudowa drogi gminnej nr  330217W dojazdowej do gruntów rolnych Bród- Góźdź”

 

 

 

 

§ 11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 22.08.2016 roku do godz. 12⁰⁰w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Gielniów ul. Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów

b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.08.2016 roku o godz. 14⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Gielniów

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

§ 12

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty na podstawie przedmiaru robót , ujmując w niej wszelkie koszty (zobowiązania) związane z realizacją zamówienia – zgodnie z OPiWZ, umową oraz specyfikacją techniczną.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita zadania brutto.

4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT w obowiązującej stawce) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

 

§ 13

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 14

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1. Cena oferty - 90 % (max 90 pkt)

Czas realizacji – 10% ( max 10 pkt)

14 dni  10 pkt

21 dni 8 pkt

 

 

 

2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom OPiWZ.

3. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z OPiWZ, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 15

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy

W nn. postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, oraz art. 144 cyt. ustawy i terminów wynikających z ustawy Pzp.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Załączniki do Opisu Przedmiotu i Warunków Zamówienia.

Kompletna OPiWZ zawiera następujące załączniki:

1) Wzór druku oferty;

2) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznika do oferty;

3) Wzór umowy;

4) Przedmiar robót

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Gielniów

                                                /-/ inż.    Władysław  Czarnecki                                                     

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 Oferta droga Bród - Góżdź.docx

Data: 2016-08-12 09:44:46 Rozmiar: 14.54k Format: .docx Pobierz

UMOWA droga Bród- Góżdź.docx

Data: 2016-08-12 09:44:46 Rozmiar: 17.39k Format: .docx Pobierz

Wzór załącznika do oferty droga Bród- Góżdź.docx

Data: 2016-08-12 09:44:46 Rozmiar: 13.66k Format: .docx Pobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do 330217W (1).odt

Data: 2016-08-12 09:44:46 Rozmiar: 6.55k Format: .odt Pobierz

przedmiar robót.pdf

Data: 2016-08-12 09:44:46 Rozmiar: 379.37k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty droga Bród Góźdź.docx

Data: 2016-08-26 09:16:49 Rozmiar: 16.26k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 174
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Gubiec
Czas wytworzenia: 2016-08-12 08:57:58
Czas publikacji: 2016-08-26 09:16:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak