Zapytanie ofertowe - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przednim napędem oraz ładowaczem przednim 

 

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przednim napędem oraz ładowaczem przednim

 

Gielniów dnia 1 września2016

Nr sprawy

GKB.271.11.2016

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY GIELNIÓW

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.:

 

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przednim napędem oraz ładowaczem  przednim

 

1.      Opis sposobu przygotowania oferty:

 

      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Urzędu Gminy w Gielniowie pl. Wolności 75, 26-434 Gielniów w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego  ciągnika z przednim napędem oraz ładowaczem  przednim” lub osobiście w sekretariacie Urzędu

a)      Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

b)      Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować  

         całość zamówienia.

 

2.        Opis przedmiotu zamówienia:

Ciągnik  ma posiadać następujące parametry:

 

2.1                Moc ciągnika minimum -  82 KM

2.2                Rok produkcji - 2016

2.3                Napęd – 4 WD

2.4                Skrzynia biegów minimum – 12 x12  synchroniczna z rewersem  mechanicznym

2.5                Silnik – 4 cylindrowy  z turbodoładowaniem

2.6                Prędkość  - minimum 40Km/h

2.7                Dwa komplety złączy hydraulicznych

2.8                Kabina komfortowa czterosłupkowa z klimatyzacją  z uchylnym oknem w dachu.+ kogut

2.9                Zewnętrzne sterowanie tuz-em.

2.10             Górny zaczep i dolny zaczep transportowy.

2.11             Pneumatyka – minimum dwie pary wyjść.

2.12             Udźwig  podnośnika tylnego tuz-em  minimum 3600 kg.

2.13              Prędkość obrotowa WOM – 540/1000 .

2.14             Sprzęgło suche dwutarczowe.

2.15             Wydatek pompy  - minimum  50l/min.

2.16             Oświetlenie  robocze dolne i górne.

2.17             Ogumienie przód 280/85 R24 i tył 420/85R30

2.18             Układ kierowniczy hydrostatyczny.

2.19             Hamulce robocze – tarczowe, mokre,  sterowane hydraulicznie.

2.20             Hamulec postojowy – mechaniczny sterowany ręcznie.

2.21             Instalacja pneumatyczna hamulców 1 i 2 przewodowa

2.22             Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej  - dwusekcyjny  4 szybkozłącza

2.23             Gwarancja minimum 30 miesięcy

2.24             Wyposażenie ładowacza – (łyżka materiałów sypkich  szer. 1,8 m oraz  widły do palet 1600kg)

 

3.     Wymagany termin realizacji umowy:

 6 dni  od daty zawarcia umowy

 

4.    Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował   

       kryterium:

a)      cena           - 80 %

b) czas dostawy – 20%

6 dni i mniej  - 20 pkt

14 dni  - 10 pkt

21 i więcej 5 pkt

5.      Propozycja ma zawierać następujące dokumenty*:

 

 a)     Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

  

 b)     kopia tabeli  parametrów danych technicznych ciągnika – za zgodność  przez uprawnioną osobę,

 

c)       zaparafowany wzór umowy

 

 6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a)      Wartość usługi  określoną w oparciu o    

          przedmiot zamówienia  wraz z dostawą,

b)      Obowiązujący podatek od towarów i usług. 

 

7.      Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 09.09.2016r. do godziny 15ºº w Urzędzie Gminy w Gielniowie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

8.      Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Gubiec Adam., tel. 048-6720011

fax ..048-6720004  e-mail .gmina@ gielniow.radom.pl

 

9.  Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej / ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy w Gielniowie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 

10.  Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy lub wzór umowy:

a) wzór umowy

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                                /-/ inż. Władysław Czarnecki

 

 

 

 

 

 

Załączniki

propozycja cenowa dostawa ciagnika.docx

Data: 2016-09-02 13:14:55 Rozmiar: 17.01k Format: .docx Pobierz

UMOWA dostawa ciągnika.docx

Data: 2016-09-02 13:14:55 Rozmiar: 16.6k Format: .docx Pobierz

Informacja o wyniku przetargu w trybie zapytania o cenę.docx

Data: 2016-09-12 12:44:12 Rozmiar: 18.81k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 176
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2016-09-02 13:02:05
Czas publikacji: 2016-09-12 12:44:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak