ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości  

 

Ogłoszenie II(drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej w obrębie wsi Gielniów

 

Gielniów, dnia 17.10.2016r.

 

                                                                                                                                       Załącznik Nr 2

                                                                                                                               Do Zarządzenia  Nr 48/2016r.

                                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Gielniów

                                                                                                                                                                                      z dnia 17 października 2016r.

 

                                                                                                            O G  Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

W Ó J T  G M I N Y   G I E L N I Ó W

Ogłasza  II (drugi) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie wsi Gielniów  gm. Gielniów oznaczonej nr działki 1551 o pow. 0,0939 ha  ,  dla której Sąd Rejonowy w Przysusze  prowadzi Księgę Wieczystą  Nr  00003274/5.

 

Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Gielniów nieruchomość  zlokalizowana jest  w strefie terenów rolnych i leśnych.

Pierwszy przetarg odbył się dn. 19.08.2016r i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń hipotecznych , nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi : 600,00 zł ( słownie: sześćset  zł) .

 

Na dzień ogłoszenia przetargu na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9  ustawy  z dnia 11 marca 2004  o podatku od towarów  i usług  ( Dz. U,  z 2016r, poz.710) niniejsza sprzedaż  jest zwolniona  z podatku VAT.

 

Osoba , która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym opłatę notarialną , ponosi nabywca .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wniesienie wadium w  wysokości  60,00 zł ( sześćdziesiąt złotych)

Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 18.11.2016r na rachunek bankowy Gminy Gielniów Nr 43914510663000151520000002 BS Przysucha F/ Gielniów  z dopiskiem „ Wadium do przetargu Nr działki 1551”

 Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto ( liczy się termin faktycznego wpływu  w/w kwoty na konto Gminy Gielniów)

Wadium zwraca się nie później  niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia  przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu ( osoby prawne),właściwe pełnomocnictwa, osoby fizyczne lub osoby prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim  i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie  współmałżonka  iż wyraża zgodę  na nabycie nieruchomości  do majątku wspólnego będącej przedmiotem przetargu na warunkach i po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. 

Przed  przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu- regulaminem i je akceptują.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2016r o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gielniów , Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy  muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przez niego przetargu a nie uzyskania zezwolenia  MSW. Od 1 maja 2004r cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego(tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) mogą nabywać nieruchomości bez zezwolenia MSW w  wypadkach określonych ustawą z dnia 20 lutego 2004r o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 49 poz. 466 z 2004r)

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Gielniów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gielniów , Plac Wolności 75  pok. Nr 9 ( I piętro) - tel. (048) 6720166 lub 6720011 wew.110

 

 

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                                                             /-/ inż. Władysław Czarnecki

 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni w :

-          Urzędzie Gminy Gielniów – tablica ogłoszeń

-          We wszystkich sołectwach Gminy Gielniów – tablice ogłoszeń

-          Strona internetowa http://bip.uggielniow.nv.pl

 

 

 

 

Załączniki

regulamin II przetargu dz nr 1551 Gielniów.docx

Data: 2016-10-18 12:32:34 Rozmiar: 23.56k Format: .docx Pobierz

informacja o wyniku drugiego przetargu - dz.nr 1551 Gielniów.docx

Data: 2016-12-05 14:24:35 Rozmiar: 15.92k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 146
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2016-10-18 12:24:56
Czas publikacji: 2016-12-05 14:24:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak