Zapytanie ofertowe na roboty budowlane 

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Przebudowa placu koncertowego przy muszli koncertowej oraz alejek spacerowych w parku w miejscowości Gielniów 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Znak sprawy: RGG.3041.1.2016

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r   poz. 2164 ze zm.)

 

I. Zamawiający:

Gmina Gielniów

Adres do korespondencji:  Plac Wolności 75 , 26-434 Gielniów

 1. 48 6720166, faks 48 6720004 , E-mail , gmina@gielniow.radom.pl

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców (Oferentów) w postępowaniu prowadzonym w ramach realizowanego projektu Działanie 413 – Wdrażanie lokalnej  Strategii Rozwoju  dla operacji , które odpowiadają  warunkom przyznania  pomocy w ramach działania „ Odnowa i Rozwój wsi – PROW 2014-2020,

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na 

Zadanie pod nazwą : Przebudowa placu koncertowego przy muszli koncertowej oraz alejek  spacerowych w parku w miejscowości Gielniów .

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

 1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców;
 2. Zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego : http://bip.uggielniow.nv.pl

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. 1.       Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane;
 2. 2.    Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa placu koncertowego przy muszli koncertowej  oraz alejek spacerowych w parku w miejscowości Gielniów.

W zakres robót wchodzi :

- rozbiórka istniejących zniszczonych obrzeży betonowych i wymiana na nowe, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej wokół muszli koncertowej  oraz na alejkach  parkowych  ;

- Na placu zabaw – wymiana nawierzchni poprzez wykonanie koryta z odwiezieniem istniejącego materiału oraz wykonanie nowej nawierzchni  z piasku naturalnego, wymianę części urządzeń zabawowych i renowację pozostałych ;

- Wykonanie siłowni zewnętrznej poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej i ustawienie na niej z zamocowaniem w fundamentach betonowych  urządzeń do ćwiczeń  siłowych.

Szczegółowy zakres  robót określają :

a)      Dokumentacja projektowa

b)      Specyfikacjatechniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

c)       Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót 

 1. 3.       Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. 4.       Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 45100000-8, 45220000-5
 3. 5.       Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. 6.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
 5. 7.       Termin wykonania zamówienia –   20.12.2016r
 6. 8.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

1)      nie podlegają wykluczeniu  o którym mowa w punkcie  9  niniejszego zapytania.

2)      spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia o podanej skali i zakresie,

c)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,

d)      odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową realizacje zamówienia.

3)      Akceptują bez zastrzeżeń treść postanowień Umowy o roboty budowlane według zał. Nr 3 do niniejszego zapytania. W przypadku wyłonienia oferty do realizacji zobowiązuje się ją podpisać.

Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana zgodnie z metodą „ spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Odrzuceniu podlegają oferty :

 • których treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego ;
 • złożone przez oferenta  niespełniającego warunków  udziału w postępowaniu.
 1. 9.       Informacja na temat zakresu wykluczenia( w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

1)  Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

2)  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

       b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

       c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,                   

         pełnomocnika,

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem zawartym w ofercie.

 1. 10.   Informacja na temat wadium : Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium przez Wykonawców.
 2. 11.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
  1. Stosowanie matematycznych  obliczeń  przy ocenie ofert , stanowi podstawową zasadę  oceny ofert, które oceniane  będą w odniesieniu  do najkorzystniejszych  warunków przedstawionych  przez wykonawców w zakresie każdego  kryterium .

1.1   Kryterium: cena oferty brutto  - waga 60%         

1.2   Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej  będzie punktowana  oferta  proponująca  najniższą cenę za wykonanie  przedmiotu zamówienia , a pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

                     Cena najniższej oferty brutto

      Cena   =  …………………………………..       x 60 pkt

                      Cena oferty badanej  

Maksymalna ilość  punktów  do uzyskania  w kryterium cena  to 60pkt.

      Dla porównania  złożonych  ofert w kryterium Cena  zamawiający przyjmie  cenę brutto      

      określoną w  formularzu oferty. 

1.3   kryterium  Gwarancja -  waga 40%

Kryterium okres gwarancji  będzie rozpatrywany  na podstawie długości terminu okresu gwarancji  zadeklarowanego  przez Wykonawcę  w formularzu Oferty.

Przy ocenie gwarancji  najwyżej będzie punktowana  ocena proponująca najdłuższy  okres gwarancji  przy czym gwarancja nie może być krótsza niż 36 miesięcy i nie dłuższa niż 60 miesięcy Jeżeli wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy  to do oceny ofert zostanie przyjęty okres  60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony  w umowie z Wykonawcą.

Wykonawca, który zaoferuje  najdłuższy okres ( 60 miesięcy) – otrzymuje maksymalną  ilość 40 pkt. , natomiast wykonawca , który zaoferuje  najkrótszy okres ( 36 miesięcy ) otrzymuje 20 pkt. .

Pozostali wykonawcy , ( to jest Wykonawcy , którzy zaproponowali wartość  pośrednią pomiędzy  najdłuższym  a najkrótszym  okresem gwarancji otrzymują liczbę punktów  obliczoną wg. wzoru : 

                Okres gwarancji badanej oferty

     GWR   =  …………………………………………………   x 40 pkt

                Najdłuższy zaoferowany  okres gwarancji   

2.Łączna ilość punktów  oferty stanowi sumę ilości punktów  przyznanych w kryterium  CENA  i ilości punktów  przyznanych w kryterium  GWARANCJA . Oferta,  która otrzyma  największą łączną  ilość punktów  zostanie uznana  za najkorzystniejszą .

3. Wyliczenia punktów będą  dokonywane z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku  według zasady matematycznej , iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół , a wartości 5-9 zaokrągla się  w górę .

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. 1.       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo -ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) Kosztorys ofertowy –wg załączonego wzoru do zapytania ofertowego

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. 1.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest  Pan  Adam Gubiec tel. 48/6720011 w. 110
 2. 2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
 3. 3.      Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert dokonać modyfikacji treści zapytania ofertowego, pod warunkiem  wydłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na możliwość dostosowania  do wprowadzonych  zmian treści oferty.

Zamawiający informację o modyfikacji treści zapytania ofertowego przekaże  do wszystkich potencjalnych  wykonawców, do których  to zapytanie  zostało skierowane oraz upubliczni na stronie internetowej: http://bip.uggielniow.nv.pl  

VI. Miejsce składania ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć:

a)   w siedzibie Zamawiającego  : Urząd Gminy Gielniów w zamkniętej kopercie  opisanej: Gmina Gielniów Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów oraz napis „Oferta na zapytanie w sprawie PRZEBUDOWY PLACU KONCERTOWEGO PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ ORAZ ALEJEK SPACEROWYCH W PARKU W MIEJSCOWOŚCI  Gielniów   NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 10:00  do dnia 14.11.2016r”

b)  w terminie do dnia   14.11.2016r , godz.9:00

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym niezwłocznie zostaną  zwrócone oferentom.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2016r o godz. 10:00

Zamawiający  nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. 1.       Na załączonym formularzu cenowo -ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową
  za wykonanie całego zakresu  zamówienia.
 2. 2.        Cena oferty w zakresie  zadania uwzględnia  wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 3. 3.     Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o załącznik nr 4 do  zapytania ofertowego - kosztorys ofertowy ( należy go załączyć do oferty)
 4. 4.       Kosztorys ofertowy o którym mowa  w pkt.3 należy sporządzić  metoda kalkulacji  uproszczonej . Wykonawca w kosztorysie  ofertowym określi  ceny jednostkowe  netto dla wszystkich pozycji  wymienionych w tym kosztorysie , a następnie wyliczy podatek VAT  i ostateczną wartość  brutto – cenę oferty.
 5. 5.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. 1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku postepowania  zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego http://bip.uggielniow.nv.pl  

 1. 2.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy.
 2. 3.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. 4.       Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
 4. 5.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. 6.       Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia.

1)       Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt.2)

2)       Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

b) zmiany osób wymienionych w § 8 umowy o roboty budowlane,

c) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,

d) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiana harmonogramu robót i finansowania, w szczególności:

– wskutek wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm,

– gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,

- wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych.

 1. 7.       Pozostałe informacje

1)      Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

2)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3)      Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert wariantowych .

4)      W przypadku gdy w Dokumentacji projektowej użyto nazw własnych materiałów lub urządzeń należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe, Oferent ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych,  pod warunkiem , że zagwarantują one realizację zamówienia  w zgodzie z zapisami  opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów  technicznych nie gorszych  od założonych  w wyżej wymienionych dokumentach.

5)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

Załączniki:

 1. 1.       Formularz ofertowo-cenowy
 2. 2.       Projekt umowy
 3. 3.       Kosztorys i przedmiar

 

ZATWIERDZIŁ:

 

                                             27.10.2016 Wójt Gminy

                         /-/ inż.  Władysław Czarnecki                                 .
                                                                                                                      (data, podpis i pieczęć
                                                                                                                                   osoby zatwierdzającej postępowanie)

 

Załączniki

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego przebudowa placu koncertowego.docx

Data: 2016-10-27 13:54:12 Rozmiar: 18.45k Format: .docx Pobierz

umowa przebudowa placu koncertowego.docx

Data: 2016-10-27 13:54:12 Rozmiar: 37.17k Format: .docx Pobierz

Projekt wykonawczy.zip

Data: 2016-10-27 14:00:33 Rozmiar: 2M Format: .zip Pobierz

Specyfikacje techniczne (2).zip

Data: 2016-10-27 14:00:33 Rozmiar: 5.58M Format: .zip Pobierz

Kosztorys ofertowy.pdf

Data: 2016-10-27 14:00:33 Rozmiar: 142.87k Format: .pdf Pobierz

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2016-11-17 11:24:32 Rozmiar: 364.85k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Park.docx

Data: 2016-11-21 13:12:26 Rozmiar: 16.93k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 239
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2016-10-27 13:44:56
Czas publikacji: 2016-11-21 13:12:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak