Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017r 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów w 2017r

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia  Nr 7/2017

                                                                                                                                                Wójta Gminy Gielniów

                                                                                                                                                  z dnia 18 stycznia 2017r

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 5  Uchwały Rady Gminy Gielniów Nr XXII/28/2012 z dnia 31 lipca 2012r w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów oraz Uchwały Budżetowej na rok 2017  Nr XXV/63/2016   Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2016r

WÓJT GMINY GIELNIÓW

Ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów  w 2017roku. 

I.                    Przedmiot zgłaszanych wniosków:

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji niżej wymienionych  celów publicznych z zakresu sportu, określonych w  Uchwale Rady Gminy Gielniów Nr XXII/28/2012 z dnia 31 lipca 2012r w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów poprzez:

1)      Osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

2)      Poprawę warunków uprawiania sportu;

3)      Umożliwianie dostępu do różnych form uprawiania sportu jak największej liczby mieszkańców Gminy Gielniów;

4)      Promocję sportu.

II.                  Rodzaj zadania i wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania: 

 1. Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w zakresie organizowania treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy.

Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach  określonego zadania wynosi  68 000 zł ( słownie:  sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w formie dofinansowania  zadania celowego;

       2.  Dofinansowanie działalności klubów sportowych realizujących zadanie  w zakresie  prowadzenia i utrzymania dziewczęcej sekcji piłki nożnej .

Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach  określonego zadania wynosi 12 000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych) w formie dofinansowania  zadania celowego.

III.                Termin realizacji zadania :

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017r

IV.                Zasady przyznawania dotacji:

 1. Nabór będzie prowadzony na zasadach i w trybie określonym Uchwałą Nr XXII/28/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 31 lipca 2012r w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej, w takim przypadku przed zawarciem umowy wnioskodawca dokonuje korekty kosztorysu przedsięwzięcia.
 3. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w naborze wniosków przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się , iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego we wniosku , podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych , zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową wnioskodawcy.
 4. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Gielniów z przyczyn opisanych powyżej , Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na udzielenie dotacji w ramach ogłoszenia nowego naboru wniosków na realizację zadania.
 5. Szczegółowe warunki realizacji , finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy  Gminą a wnioskodawcą.
 6. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio  z realizacją zadania.
 7. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy ( np. praca wolontariuszy)

 

V.                  Termin i sposób składania wniosków:

1.Wnioski należy składać na formularzu Nr 1 będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

( do pobrania na stronie internetowej http://bip.uggielniow.nv.pl zakładka: Zamówienia publiczne- inne ogłoszenia  oraz w Urzędzie Gminy Gielniów ( pok. nr 9)

2.Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06.02.2017r do godz. 11:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Gielniów , Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów.

Koperta/opakowanie zawierające wniosek  powinna być zaadresowana na adres : Urząd Gminy Gielniów  Plac Wolności 75 , 26-434 Gielniów  i opatrzona nazwą, dokładnym adresem podmiotu  składającego wniosek   oraz oznaczona w sposób następujący:

„ Nabór wniosków na finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Gielniów w 2017roku – nie otwierać przed 06.02.2017r godz. 11:00

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Gielniów. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

3. Do wniosku należy dołączyć:

a)  kopię odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status  prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

b)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek

( nie dotyczy klubów sportowych rozpoczynających działalność);

c)  Oświadczenie  wnioskodawcy o zobowiązaniu  prowadzenia wyodrębnionej  dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania;

4. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone  za zgodność z oryginałem przez umocowane osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

5. Przy kalkulowaniu przewidywanych kosztów realizacji zadania wnioskodawca może uwzględnić jedynie  wydatki, które zostały wymienione w art. 28 ust.2 ustawy z 25 czerwca 2010roku o sporcie     ( Dz. U.  Nr 127,poz.857 z późn. zm.).

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków                                           

1. Wnioski opiniuje się pod względem formalnym i merytorycznym.

2. W zakresie oceny formalnej – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia /nie spełnia następujące warunki:

 • Oferta jest złożona przez uprawniony podmiot
 • Oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu
 • Oferta złożona na właściwym formularzu, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki

3. Wójt Gminy Gielniów w przypadku stwierdzenia uchybień formalno- prawnych lub innych wad wniosku , wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony  nie będzie rozpatrywany.

4.W zakresie  oceny merytorycznej przy opiniowaniu i rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

c) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,

d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą w tym staranne i terminowe wywiązywanie się  z zawartych umów.

5. Wsparcie finansowe może być udzielone w kwocie mniejszej od wnioskowanej przez klub sportowy. Warunkiem przyznania dotacji na realizacje przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.

6. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

7. Wójt Gminy zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia naboru wniosków.

8. Rozstrzygnięcia naboru wniosków  dokona Wójt Gminy Gielniów w okresie dwóch tygodni od  ostatniego dnia składania wniosków.

9. Decyzję o wyborze wniosków i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Gielniów w formie zarządzenia.

10. Od decyzji w sprawie wyboru wniosków  i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.

11. O przyznanych dotacjach  powiadamia się niezwłocznie  zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Gielniów http://bip.uggielniow.nv.pl zakładka: Zamówienia publiczne- inne ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gielniów.

12. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.

13. Klub sportowy otrzymujący dotację zobowiązany jest  do przedłożenia sprawozdania  z wykonania zadania publicznego na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia ( wzór do pobrania na stronie internetowej http://bip.uggielniow.nv.pl zakładka: Zamówienia publiczne- inne ogłoszenia oraz w Urzędzie Gminy Gielniów ( pok.nr 9) w terminie określonym w umowie.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie  zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów w 2017r  znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gielniów oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej  na stronie internetowej Gminy Gielniów http://bip.uggielniow.nv.pl zakładka: Zamówienia publiczne- inne ogłoszenia

Załączniki:

 1. Zarządzenie  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków
 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji
 3. Ramowy wzór umowy
 4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania

Załączniki dostępne na stronie internetowej  Gminy Gielniów http://bip.uggielniow.nv.pl zakładka: Zamówienia publiczne- inne ogłoszenia oraz w Urzędzie Gminy Gielniów (pok. Nr 9)

 

                                                                                                                               

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                        /-/ inż. Władysław Czarnecki

 

 

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 7 w sprawie naboru wniosków na udzielenie dotacji sport 2017.docx

Data: 2017-01-20 10:31:05 Rozmiar: 14.85k Format: .docx Pobierz

wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 2017.docx

Data: 2017-01-20 10:31:05 Rozmiar: 18.48k Format: .docx Pobierz

Wzór umowy Sport 2017.docx

Data: 2017-01-20 10:31:05 Rozmiar: 15.18k Format: .docx Pobierz

Wzór sprawozdania sport 2017.docx

Data: 2017-01-20 10:31:05 Rozmiar: 17.08k Format: .docx Pobierz

ogłoszenie wyników naboru wniosków -sport 2017.docx

Data: 2017-02-09 14:20:20 Rozmiar: 15.2k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 174
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2017-01-20 10:31:05
Czas publikacji: 2017-02-09 14:20:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak