Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

 

Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie ewidencyjnym Gielniów

 

Gielniów , dnia 03.04.2017r

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                                                                                       Do Zarządzenia Nr  18 /2017

Wójta Gminy Gielniów

                                                                                                                                                                                                                                                 z dnia 21 marca 2017r

 

 

 

O g ł o s z e n i e

 

Wójt Gminy Gielniów działając zgodnie z § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( t.j. Dz. U. .z 2014 r ,poz.1490 ze zm. ) ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gielniów.

Rokowania odbędą się w dniu 11.05.2017r o godz. 12:30. w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Gielniów.

Przedmiotem rokowań będzie nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym  Gielniów oznaczona nr działki 1551 o pow.0,0939 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze prowadzi Księgę Wieczystą  nr 00003274/5 .

Nieruchomość usytuowana na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gielniów „ jest to teren zlokalizowany w strefie terenów  rolnych i leśnych.

Cena wywoławcza nieruchomości  do rokowań po drugim przetargu wynosi  - 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych)  . Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Na dzień ogłoszenia rokowań na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9  ustawy  z dnia 11 marca 2004  o podatku od towarów  i usług  ( Dz. U,  z 2016r, poz.710) niniejsza sprzedaż  jest zwolniona  z podatku VAT.

Rodzaj zbycia – na własność.

W/w nieruchomość będąca przedmiotem rokowań nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy  skutkiem, której byłoby korzystanie  z nieruchomości przez inne osoby.

Terminy nieskutecznych przetargów:

I przetarg ustny nieograniczony   - 19.08.2016r ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Gielniów Nr 34/2016 z dnia 12.07.2016r

II przetarg ustny nieograniczony –  24.11 .2016r ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Gielniów Nr 48/2016 z dnia 17.10.2016r

 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach  należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 05.05.2017 r  w sekretariacie   Urzędu Gminy Gielniów. Koperty należy zaopatrzyć dodatkowo w napis

 „ Zgłoszenie do udziału w rokowaniach na działkę Nr  1551 Gielniów”

Zgłoszenie powinno zawierać :

1)       imię i  nazwisko oraz adres lub nazwę firmy  oraz jej siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)       datę sporządzenia zgłoszenia ;

3)       oświadczenie, iż zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4)       proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty;

Gmina Gielniów odstępuje od podania dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku ( Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę należy wpłacić  w gotówce na rachunek Urzędu Gminy Gielniów  Nr 43914510663000151520000002 BS Przysucha  w wysokości  10%  ceny nieruchomości najpóźniej do dnia 05.05.2017r

Wpłacona zaliczka zostanie:

-          Zaliczona na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania;

-          Zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra rokowań.

Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach(pomniejszoną o zaliczkę) wpłaca się  na rachunek Gminy Gielniów najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jednocześnie informuje się ,że uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ustalonym terminie spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki.

 

Uwaga!  Komisja przeprowadza rokowania w obecności osób, które zgłosiły udział w rokowaniach.

W przypadku nieobecności osób, które złożyły pisemne zgłoszenia do udziału  w rokowaniach zostanie uznane za wycofanie (koperta nie będzie otwierana).

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedstawić wyciąg z właściwego  dla siebie rejestru lub inny dokument urzędowy z którego wynika jego status prawny , sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Przedstawiciele osób fizycznych winni być wyposażeni w pełnomocnictwa.

Nabycie nieruchomości  przez cudzoziemców  może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw  Wewnętrznych  jeżeli wymagają  tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r poz. 1380 t.j.)

Uczestnicy winni przed przystąpieniem do rokowań przedstawić Komisji:

a)       osoby fizyczne – dokument  potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty, paszport)

b)       pełnomocnicy – pisemne pełnomocnictwo  do uczestnictwa w rokowaniach,

c)       małżonek zamierzający samodzielnie brać udział  w rokowaniach  na nieruchomość nabywaną do majątku  wspólnego – pisemną zgodę  współmałżonka.

Uczestnicy rokowań składają pisemne oświadczenia iż zapoznali się z przedmiotem sprzedaży , nie wnoszą do niego żadnych  zastrzeżeń i kupują nieruchomość  w stanie istniejącym  oraz, że zapoznali się z warunkami  rokowań i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Organizator zastrzega sobie prawo  odwołania ogłoszonych rokowań w przypadku wystąpienia  uzasadnionej przyczyny.

Wójtowi Gminy Gielniów przysługuje prawo zamknięcia rokowań  bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gielniów, pok. Nr 9  lub telefonicznie

 /048/ 6720011 wew. 110

                                                                                                                                              

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                                                                                                                   /-/ inż. Władysław  Czarnecki

 

 

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia rokowań 2017r.docx

Data: 2017-04-04 09:05:07 Rozmiar: 14.53k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie o rokowaniach.docx

Data: 2017-04-04 09:05:07 Rozmiar: 19.1k Format: .docx Pobierz

załącznik nr 2 do zarządzenia regulamin rokowań.docx

Data: 2017-04-04 09:05:07 Rozmiar: 24.1k Format: .docx Pobierz

informacja o wyniku rokowań 2017r.docx

Data: 2017-05-19 08:19:23 Rozmiar: 16.33k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 180
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2017-04-04 09:05:07
Czas publikacji: 2017-05-19 08:19:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak