Ogłoszenie GOPS 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na asystenta rodziny.

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 

1) posiada

 

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
    o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
    lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagana jest: podstawowa znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, znajomość metodyki pracy z rodziną i dzieckiem.

 

Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami i/lub dziećmi (w tym staż pracy, wolontariat lub inne formy aktywności).

 

Warunki zatrudnienia:

 

umowa o pracę

 

Zakres wykonywanych zadań (w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
i przekazywanie tej oceny pracownikowi socjalnemu;

 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 

18)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

 

2) CV,

 

3) dokumenty poświadczające wykształcenie,

 

4) inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,

 

5) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszoną rekrutacją.

 

6) oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gielniowie Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów, w terminie do 26 czerwca 2017 roku.

 

Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę rekrutacyjną.

 

 

 

Gielniów, 05.06.2017r.

 

 

 

Kierownik

 

Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej
w Gielniowie

 

mgr Małgorzata Woźniak

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 492
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Woźniak
Czas wytworzenia: 2017-06-16 12:27:00
Czas publikacji: 2017-06-16 12:30:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak