UCHWAŁA NR XXXIX/11/2018 RADY GMINY GIELNIÓW 

 

w sprawie podziału Gminy Gielniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Na podstawie art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 , art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j.
Dz. U. 2017, poz. 15 z poź. zm.), w związku z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. poz. 130) oraz art. 17 pkt.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) - Rada Gminy Gielniów, działając na wniosek Wójta Gminy Gielniów uchwala, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gielniów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do
Rady Gminy Gielniów.
§ 2. Ustala się granice i numery okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
wyborczych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Radomiu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.
§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Radomiu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Stachecki
Id:

 

Załączniki

Uchwała.XXXIX.11.2018.2018-03-30.pdf

Data: 2018-04-05 14:37:25 Rozmiar: 184.57k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 44
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sobczyk
Czas wytworzenia: 2018-04-05 14:24:42
Czas publikacji: 2018-04-05 14:37:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak