UCHWAŁA NR XXXIX/10/2018 RADY GMINY GIELNIÓW 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2018 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2017 r. ,
poz.1875, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1840 ze zm.) Rada Gminy Gielniów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Gielniów w 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Radosław Stachecki
Id:

 

Załączniki

Uchwała.XXXIX.10.2018.2018-03-30.pdf

Data: 2018-04-05 14:40:58 Rozmiar: 188.23k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 26
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sobczyk
Czas wytworzenia: 2018-04-05 14:40:58
Czas publikacji: 2018-04-05 14:40:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak