UCHWAŁA NR XXXIX/9/2018 RADY GMINY GIELNIÓW  

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2077), Rada Gminy Gielniów uchwala co następuje:

§ 1.

 

  1. Przenosi się plan wydatków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi

§ 2.

 

W wyniku powyższych zmian, zmianie ulegają:

I. § 1 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej Gminy Gielniów na rok 2018 Nr XXXVI/47/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 grudnia 2017 r., który otrzymuje nowe brzmienie:

 

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 21.020.034 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 16.909.034 zł ,

b) majątkowe w kwocie 4.111.000 zł,

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

 

Zmianie ulega tabela Nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 3.


1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           Radosław Stachecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

ZMINAY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z :

- "Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzezinki wraz z zagospodarowaniem działki - WPF

na:

- " Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich na działce nr 388 w m. Brzezinki, gm. Gielniów, pow. przysuski, woj. mazowieckie

Został złożony wniosek o dofinansowanie w/w zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. Otrzymaliśmy zalecenie dotyczące zmiany nazwy zadania stad powyższa zmiana.

 

 

 

Załączniki

zał 1.pdf

Data: 2018-04-05 14:43:04 Rozmiar: 54.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.docx

Data: 2018-04-05 14:43:04 Rozmiar: 21.46k Format: .docx Pobierz

zał 2.pdf

Data: 2018-04-05 14:43:04 Rozmiar: 131.75k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 53
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sobczyk
Czas wytworzenia: 2018-04-05 14:42:26
Czas publikacji: 2018-04-05 14:43:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak