Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadanie pn. Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich na działce nr 388 w m. Brzezinki, gm. Gielniów, pow. Przysuski, woj.Mazowieckie 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich na działce nr 388 w m. Brzezinki, gm. Gielniów, pow. Przysuski, woj. Mazowieckie

 

Gmina Gielniów: Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich na działce nr 388 w m. Brzezinki , gm. Gielniów, pow. Przysuski, woj. Mazowieckie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gielniów, krajowy numer identyfikacyjny 53478200000, ul. pl. Wolności  75 ,   Gielniów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 720 166, e-mail , faks 486 720 004.
Adres strony internetowej (URL): www.gielniow.radom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.uggielniow.nv.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Gielniów Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów, pokój nr 2 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich na działce nr 388 w m. Brzezinki , gm. Gielniów, pow. Przysuski, woj. Mazowieckie
Numer referencyjny: RGG.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) W zakres robót wchodzą : 1. Roboty pomiarowe - wytyczenie geodezyjne obiektu obsługa w trakcie robót, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 2. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii III, IV 3. Dodatkowy przerzut urobku wraz z wbudowaniem w nasypy i zasypywanie istniejących zagłębień wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi,o pojemności łyżki0,25 m3,w gruncie kategorii I, II 4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,40m3, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład. 5-10t, na 3 km, grunt I, III 5. Mechaniczne przemieszanie i rozplantowanie nadmiaru mas ziemnych spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw /75 km, grunt kategorii I, II 6. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy 55 Km, po robotach ziemnych, grunt kategorii I, III. 7. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III 8. Wykonanie z brzegu pojedynczej opaski z kiszki faszynowej o średnicy 15 cm 9. Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płotkach na podkładzie z geowłókniny separacyjno drenażowej, płotki plecione z faszyny wiklinowej, wielkość kraty 1,0x1,0 m 10. Obsianie skarp i plantówek mieszanką traw w ziemi urodzajnej 11. Mnichy monolityczne Mnm-4, hp-1,50 m, leżak l=8,0 m, śr.600 mm 12. Przepust rurowy Nr-2 fi 400 mm L=6,0 m, z rur PP Pragma+ID SN8 z przyczółkami prefabrykowanymi. 13. Przepust rurowy Nr-1 fi 600 mm L=6,0 m, z rur PP Pragma+ID SN8 z przyczółkami prefabrykowanymi. 14. Ubezpieczenie skarp zbiornika z materacy siatkowo -kamienne, kosze z siatki stalowej zgrzewanej, ocynkowanej. 2) Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej obejmującej: Projekt budowlany, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych , Kosztorys ofertowy , stanowiące załączniki do SIWZ Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego harmonogramu robót oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego (metodą uproszczoną) na etapie przed podpisaniem umowy. Nieprzedłożenie przez wybranego Wykonawcę ww. dokumentów tj harmonogramu robót i kosztorysu Zamawiający potraktuje jako odmowę podpisania umowy. 3) Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45240000-1

45247270-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej 1 zadanie polegające na: budowie , przebudowie , remoncie zbiorników ziemnych o wartości min. 190 000,00zł brutto , zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą , którą skieruje do realizacji zamówienia i która będzie pełnić funkcję kierownika budowy , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń. Uwaga: Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych – równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej] 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ROWNOWAŻNYCH” 4. Zobowiązanie podmiotów, na zasobach których wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 3 000,00zł ( słownie : trzy tysiące złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego, na podstawie aneksu do umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona , w szczególności gdy jest spowodowana: a) Brakiem możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ , z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) Koniecznością uzyskania stosownych decyzji administracyjnych lub nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych, c) Szczególnie nie sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi opadów lub temperatur których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej i potwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( potwierdzonej wydrukami komputerowymi) , uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót. d) Siłą wyższą ( klęska żywiołowa , powódź, kataklizm), e) Natrafieniem na przeszkody podziemne , których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć ( np. nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane odcinki sieci podziemnych , zakopane odpady niebezpieczne , niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu , których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), f) Koniecznością wykonania zwiększonego zakresu robót budowlanych w stosunku do podstawowego zakresu robót budowlanych lub wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, 2) Zmiany kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby , które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 3) Zmiany w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych w przypadku zmiany: a) stawki podatku VAT na wykonane roboty budowlane , o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , które miałyby wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; 4) Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach , dokumentacji technicznej , warunków wykonywania robót skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych ; 5) Zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym , zmiany w kolejności wykonywanych robót lub zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach o których mowa w pkt. 1). Zmiany te nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; 6) Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego związanego z ograniczeniem zakresu robót; 7) Zmiany Podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; 8) Zmiany polegające na wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych , których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, d) Wad dokumentacji projektowej , e) Zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 2. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. 3. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę ( jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki . Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób , że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno- organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego , dotyczące nazwy , siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno- prawnej w trakcie trwania umowy , innych danych identyfikacyjnych , zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 6. Zmiana umowy określona w niniejszym paragrafie nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszono:

-          na stronach portalu internetowego BZP: Ogłoszenie  o zamówieniu nr 552326-N-2018 z dnia

2018-04-30

-          w miejscu ogólnie dostępnym- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gielniów

-          na stronie internetowej- http://bip.uggielniow.nv.pl

               

                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                       /-/ inż. Władysław Czarnecki

 

Załączniki

SIWZ Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego na działce nr 388 w m. Brzezinki.docx

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 135.28k Format: .docx Pobierz

1.Projekt zagospodarowania.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 72.74k Format: .pdf Pobierz

2.Zał. 1.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 467.41k Format: .pdf Pobierz

3.Zał. 2.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 2.22M Format: .pdf Pobierz

KOSZTORYS OFERTOWY - BRZEZINKI ZBIORNIK.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 42.27k Format: .pdf Pobierz

Projekt architektoniczno-budowlany.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 55.86k Format: .pdf Pobierz

Rys. 2.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 1017.67k Format: .pdf Pobierz

Rys. 1.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 503.58k Format: .pdf Pobierz

Rys. 3.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 879.5k Format: .pdf Pobierz

Rys. 5.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 878.21k Format: .pdf Pobierz

Rys. 6.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 151.73k Format: .pdf Pobierz

Rys. 7.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 145.68k Format: .pdf Pobierz

Rys. 8.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 145.72k Format: .pdf Pobierz

Rys. 9.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 117.18k Format: .pdf Pobierz

Rys. 10.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 70.23k Format: .pdf Pobierz

S.TECHNICZNA -ZB. BRZEZINKI.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 127.12k Format: .pdf Pobierz

Zał. 11.pdf

Data: 2018-04-30 13:42:54 Rozmiar: 52.63k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedz na pytania do SIWZ.pdf

Data: 2018-05-14 11:01:41 Rozmiar: 563.37k Format: .pdf Pobierz

Modyfikacja SIWZ.pdf

Data: 2018-05-14 11:01:41 Rozmiar: 439.8k Format: .pdf Pobierz

II odpowiedz na pytania do SIWZ Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego.pdf

Data: 2018-05-15 14:23:44 Rozmiar: 395.19k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert Odbudowa zbiornika wodnego.docx

Data: 2018-05-17 14:49:24 Rozmiar: 20.25k Format: .docx Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-06-01 13:42:47 Rozmiar: 414.97k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa zbiornika wodnego.docx

Data: 2018-06-11 12:03:33 Rozmiar: 21.07k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 230
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2018-04-30 13:23:47
Czas publikacji: 2018-06-11 12:03:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak