Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie w roku szkolnym 2018/2019 

 
 

Początek formularza

Ogłoszenie nr 610078-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.

Gmina Gielniów: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie w roku szkolnym 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie w roku szkolnym 2018/2019

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gielniów, krajowy numer identyfikacyjny 53478200000, ul. pl. Wolności  75 ,   Gielniów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 720 166, e-mail , faks 486 720 004.
Adres strony internetowej (URL): www.gielniow.radom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.uggielniow.nv.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Gielniów, Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów, pokój nr 2 ( sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie w roku szkolnym 2018/2019
Numer referencyjny: RGG.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie w roku szkolnym 2018/2019. Zamówienie podzielono na 7 części ( zadań) : Zadanie 1- Pieczywo, Zadanie 2 – Artykuły ogólnospożywcze, Zadanie 3 - Owoce i warzywa, Zadanie 4 – Mięso, wędliny, drób, Zadanie 5 – Produkty mleczarskie, Zadanie 6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb, Zadanie 7 – Jaja. Artykuły spożywcze wymienione są w załącznikach Oferty Przetargowej nr 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6,1.7 stanowiące jednocześnie załączniki do umowy odpowiednio dla danej części / zadania w których wskazano asortyment i przewidywaną ilość odpowiednio dla danej części zamówienia. Ilości podane w załączniku formularza ofertowo cenowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec niewielkiej zmianie ( +, - 20%) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości żywionych dzieci. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15810000-9

15800000-6

15300000-1

15100000-9

15112000-6

15500000-3

15220000-6

03142500-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Obligatoryjnie z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art.24 ust. 1 ust.1 pkt. 12-23.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin   płatności faktury

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty i informacje złożone wraz z ofertą są jawne.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Pieczywo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chałka 300g szt. 70, Chleb mieszany pszenno-żytni 1000g szt. 1180, Chleb orkiszowy 400-450g szt. 900, Bułka drożdżówka szt.700, Bułka kajzerka 50g szt. 2799, Bułka połówkowa 100g szt. 140, Bułka wrocławska 400g szt.45, Rogal 100g szt. 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin   płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Artykuły   ogólnospożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Barszcz biały w butelce WELPIK500ml szt. 85, Barszcz biały Winiary szt.120, Bazylia PRYMAT 10g szt.50, Budyń śmietankowy DELECTA 64g szt.200, Bułeczki maślane ZŁOTY KŁOS szt. 220, Bułka tarta 500 g kg150, Ciasteczka owsiane BELVITA szt. 900, Chrzan POLONAISE 189g szt.60, Cukier kryształ 1 kg kg 195, Dżem ŁOWICZ różne smaki 280g szt. 190, Fasola biała JAŚ kg 140, Filet z makreli w pomidorach ŁOSOŚ 170g szt.34, Groch żółty łupany kg 80, Groszek konserwowy szt. 30,Herbata SAGA 50 szt.50, Herbata owocowa HERBAPOL 20 szt. 100, Kucharek 1 k szt. 20, Kakao naturalne DEKOMORENO 150g szt. 30, Kasza gryczana biała kg 220, Kasza kuskus kg 60, Kasza jęczmienna średnia kg 190, Kasza manna 500g szt. 10, Kawa INKA 150g szt. 27, Ketchup łagodny KOTLIN 450g szt. 56, Kisiel DELECTA różne smaki 58g szt. 430, Koncentrat pomidorowy 30% FRUBEX 185g szt.750, Kukurydza konserwowa DAWTONA 400g szt.45, Kwasek cytrynowy PRYMAT 20g szt. 27, Liście laurowe PRYMAT 6g szt. 20, Majeranek PRYMAT 8g szt. 60, Majonez KIELECKI 310ml szt. 50, Makaron nitki LUBELLA 500g szt. 240, Makaron świderki LUBELLA 500g szt. 59, Makaron spaghetti LUBELLA 500g szt. 550, Makaron wstążki LUBELLA 500g szt. 180, Mąka pszenna SZADKOWSKA TYP 480 kg 260, Miód prawdziwy wielokwiatowy 370g szt. 40, Mleczna kanapka KINDER szt. 850, Olej KUJAWSKI 1l` szt. 50, Olej KUJAWSKI 3l szt. 75, Ogórki konserwowe ROLNIK 900ml szt. 350, Oregano PRYMAT 10g szt. 50, Pałki kukurydziane szt. 190, Papryka ostra PRYMAT 20g szt. 20, Pieprz naturalny PRYMAT 20g szt. 220, Płatki CORN FLAKES, bezglutenowe 600g szt. 70, Płatki NESQUIK 500g szt. 95, Płatki CHEERIOS 500g szt. 95, Przyprawa w płynie Winiary 210g szt. 30, Przyprawa do kurczaka PRYMAT 30g` szt. 120, Ryż w saszetkach SARITO 400g szt. 380, Ryż długoziarnisty SOTTO 1000g kg 76, Rosół z drobiu Knorr w op.12 szt szt. 40, Sok LEON HORTEX 200ml szt. 1200, Sos do spaghetti ŁOWICZ 500g szt. 380, Szczaw ROLNIK 320 ml szt. 90, Sos pieczeniowy Winiary 30g Szt. 80, Sól o obniżonej zawartości sodu SANTE kg 220, Wafle ryżowe SONKO 130g szt. 200, Zacierka Babuni EKO-MAK szt. 150, Ziele angielskie PRYMAT 15g szt. 8, Zioła prowansalskie PRYMAT 10g szt. 50, Grzyby suszone kg 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin   płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Owoce i   warzywa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Banany kg 650, Brokuły szt. 90, Burak ćwikłowy kg 370, Cebula kg 52, Cytryna kg 28, Czosnek szt. 14, Gruszki kg 275, Jabłka konsumpcyjne kg 2560, Kalafior świeży szt. 80, Kapusta biała świeża kg 120, Kapusta czerwona kg 160, Kapusta pekińska kg 265, Kapusta Kiszona kg 180, Kiwi kg 25,. Koperek szt. 200, Mandarynki kg 220, Marchew kg 500, Ogórek kiszony kg 200, Ogórki zielone kg 190, Papryka świeża kg 96, Pieczarki kg 200, Pietruszka nać szt. 260, Pietruszka korzeń kg 117, Pomarańcza kg 355, Pomidory kg 190, Por kg 80, Rzodkiewka kg 120, Sałata szt. 240, Sałata lodowa szt. 10, Seler korzeń kg. 130, Szczypior świeży szt. 100, Śliwki kg 210, Truskawki kg. 105, Ziemniaki kg 3850, Fasolka szparagowa kg 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin   płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Mięso,   wędliny, drób

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Boczek wędzony parzony kg 30, Filet z piersi kurczaka kg 374, Frankfurterki kg 22, Mięso gulaszowe drobiowe Kg 171, Kiełbasa dębnicka Kg 7, Kiełbasa wiejska kg 200, Kiełbasa szynkowa kg 12, Kurczak świeży kg 500, Łopatka wieprzowa b/k kg 275, Mięso mielone wieprzowo-wołowe kg 400, Ogonówka kg 7, Parówki SOKOŁÓW odtłuszczone kg 80, Pasztet z drobiu kg 22, Pasztet wieprzowy kg 8, Kiełbasa krakowska kg 5, Polędwica sopocka kg 7, Polędwica z indyka kg 8, Schab ze wsi kg 8, Schab b/k kg 260, Skrzydło z indyka kg 261, Szynka drobiowa gotowana kg 8, Szynka b/k kg 250, Szynka wiejska kg 24, Udko z kurczaka kg 590, Wątróbka drobiowa kg 50, Wołowina rosołowa Kg 34
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin   płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Produkty   mleczarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jogurt GRATKA 115g szt. 1301, Jogurt GRATKA pitny 170g szt. 220, Jogurt Jogobella ZOTT 150g szt. 300, Jogurt naturalny 370g szt. 230, Jogurt FANTAZJA 122g szt. 800, Masło EXTRA Koneckie 200g szt. 850, Margaryna PALMA 250g szt. 110, Mleko 2% 1l szt. 2900, Ser twardy typu GOUDA w plasterkach kg 60, Ser biały półtłusty ROLMLECZ 200g kg 110, Serek homogenizowany waniliowy ROLMLECZ 200g szt. 50, Serek DANIO 160g szt. 800, Śmietana 18% WŁOSZCZOWA 400g szt. 1650
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin   płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Ryby   mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Makrela wędzona kg 26, Filet rybny mrożony z PANGI bez lodu kg 380, Filet rybny mrożony z MIRUNY bez lodu kg 80, Filet rybny mrożony z DORSZA bez lodu kg 80
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin   płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Jaja

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jaja duże kl. L szt. 5500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin   płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 Ogłoszono:

- na stronach portalu internetowego BZP Nr 610078-N-2018 z dnia 04.09.2018r.

-w miejscu ogólnodostępnym – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gielniów

- na stronie internetowej – http://bip.uggielniow.nv.pl

 

 

Dół formularza

 

 

Załączniki

SIWZ dostawa 2018r.docx

Data: 2018-09-04 08:49:37 Rozmiar: 119.13k Format: .docx Pobierz

Informacja o zmianie terminu przetargu.docx

Data: 2018-09-13 18:12:26 Rozmiar: 15.79k Format: .docx Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-10-03 13:57:31 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-10-03 13:57:31 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

informacja o zawarciu umowy.docx

Data: 2018-10-10 11:40:01 Rozmiar: 26.19k Format: .docx Pobierz

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.docx

Data: 2018-10-19 13:22:24 Rozmiar: 25.41k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 241
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2018-09-04 08:49:37
Czas publikacji: 2018-10-19 13:22:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak