Kompetencje 

 

 Do zakresu kompetencji Wójta należy w szczególności:

 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Prowadzenie bieżących spraw gminy,

 • Przedkładanie Radzie Gminy kierunku rozwoju gminy,

 • Sprawowanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek podległych gminie,

 • Czuwanie nad realizacją Uchwał Rady Gminy,

 • Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek podległych oraz organizowanie ich współpracy,

 • Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

 • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

 • Upoważnianie Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 • Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

 • Wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
 

 


Liczba odwiedzin : 493
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Lipiński
Czas wytworzenia: 2012-10-01 08:44:46
Czas publikacji: 2012-10-01 08:44:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak