Zadania referatu 

 

  

Zadania Referatu Finansowego- Przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,


- Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,


- Zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,


- Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,


- Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,


- Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,


- Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,


- Prowadzenie ksiąg rachunkowych,


- Rozliczanie inwentaryzacji,


- Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,


- Przygotowywanie sprawozdań finansowych,


- Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,


- Prowadzenie ksiag inwentarzowych i środków trwałych,


- Obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych,


- Opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów w zakresie rachunkowości,


- Przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w sprawach finansowych oraz ich realizacja,


- Sporządzanie list płac i rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS,


- Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,


- Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń,


- Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy:

  • prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

  • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

  • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

  • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

  • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

  • przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

  • przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

  • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i bonów paliwowych
 


Liczba odwiedzin : 929
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Lipiński
Czas wytworzenia: 2012-10-01 09:07:07
Czas publikacji: 2012-10-01 09:07:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak